Symfonia
Kadry i Płace
Pakiet Ekonomiczny
Dedykowany dla mniejszych firm zatrudniających w rożnych formach zatrudnienia do 50 osób.
Odpowiada na potrzeby kadrowo-płacowe typowej firmy - wraz z obowiązkowym raportowaniem do instytucji publicznych.
od 936zł +VAT za rok Kup pakiet
Symfonia
Kadry i Płace
Pakiet Uniwersalny
Dedykowany dla mniejszych i średnich firm zatrudniających w rożnych formach zatrudnienia do 200 osób. Odpowiedni dla organizacji z rozbudowanymi procesami kadrowo-płacowymi, pozwalający na większą automatyzacje procesów i komunikację z pracownikami. Dostęp do dodatkowych narzędzi integracyjnych umożliwia połączenie systemu z innymi aplikacjami wykorzystywanymi w firmie.
od 1926zł +VAT za rok Kup pakiet
Symfonia
Kadry i Płace
Pakiet Profesjonalny
Dedykowany dla średnich i dużych przedsiębiorstw z wymagającymi procesami biznesowymi, zatrudniających powyżej 200 osób. Odpowiada na zaawansowane potrzeby organizacji w zakresie wykorzystywania danych na potrzeby różnego rodzaju analiz. Większa efektywności automatyzacji procesów kadrowo-płacowych oraz najwyższe możliwości rozbudowy systemu.
od 2916zł +VAT za rok Kup pakiet
Ewidencja danych pracowników - od zatrudnienia do zakończenia umowy Symfonia
Kadry i Płace
Pakiet Ekonomiczny
Symfonia
Kadry i Płace
Pakiet Uniwersalny
Symfonia
Kadry i Płace
Pakiet Profesjonalny
Ewidencja danych pracowników
Możliwość tworzenia własnych pól danych
Wydruki dokumentów przy stosunku pracy
Archiwizowanie danych
Anonimizacja danych
Ewidencja danych pracowników od momentu zatrudnienia - dane osobowe, dodatkowe informacje i dane kontaktowe, rodzina, informacje o wcześniejszych miejscach pracy, umiejętnościach i wykształceniu.
Możliwość utworzenia własnych pól do ewidencji danych zgodnych ze specyfiką działalności przedsiębiorstwa.
Na każdym etapie stosunku pracy przygotowywanie wydruków - od kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o pracę do świadectwa pracy wydawanego po zakończeniu stosunku pracy.
W przypadku ponownego zatrudnienia tej samej osoby w przyszłości wszystkie wcześniej zaewidencjonowane dane tej osoby pozostają dostępne.
Historyczne dane pracowników można archiwizować oraz - o ile pracownik złożył stosowną prośbę - anonimizować.
check check check
Pełne rozliczanie wynagrodzeń pracowników
Wynagrodzenia podstawowe
Dodatkowe składniki płacowe
Odprowadzanie i ewidencja sładek i podatków
Automatyczne wyliczanie potrąceń
Dowolna liczba wypłat i list płac
Korygowanie wynagrodzeń
Obsługa wynagrodzeń podstawowych przy wynagrodzeniu miesięcznym i godzinowym, z możliwością wykorzystania ponad 100 dodatkowych składników płacowych, świadczeń i potrąceń – premii, nagród, prowizji, akordów, dodatków, nadgodzin, wpłat PPK, świadczeń w naturze, obciążeń z różnych tytułów.
Obliczanie należnych do odprowadzenia w Polsce składek i podatków oraz związana z nimi ewidencja.
Automatyczne wyliczanie należnych potrąceń z tytułem wykonawczym, alimentów, kar pracowniczych oraz potrąceń za zgodą pracownika, wraz z obsługą ważności i limitów przy zbiegach różnych typów potrąceń.
Ewidencja kadrowa i płacowa danych pracowników. Dowolna liczba różnych wypłat i list płac w miesiącu.
Korygowanie wynagrodzeń, rozliczanie wyrównań, rozliczanie zwrotów i niedopłat składek ZUS oraz innych zmian z przeszłości mających wpływ na rozliczenie wynagrodzenia lub ewidencję pracowniczą.
check check check
Rozliczanie czasu pracy i nieobecności
Kalendarze pracowników
Ponad 30 rodzajów nieobecności
Import danych z PUE
Algorytm wyliczający wynagrodzenie za nieobecności
Rozliczanie nadgodzin
Obsługa dowolnych wymiarów pracy
Kalendarze pracowników prowadzone z dokładnością nawet do jednej minuty.
Obsługa ponad 30 różnego rodzaju nieobecności, w tym: choroby i zasiłki – wprowadzane ręcznie lub importowane z PUE, urlopy – wszystkie określone w ustawach rodzaje, rozliczenia finansowe i odbiory nadgodzin zwykłych i średniotygodniowych, inne nieobecności.
Algorytmy wyliczające odpowiednio wynagrodzenie za czas nieobecności uwzględniają aktualne przepisy i mogą być konfigurowane zgodnie z regulaminami/interpretacjami stosowanymi w danej firmie.
Obsługa okresów rozliczeniowych trwających od 1 do 12 miesięcy, wraz z możliwością odbiorów lub wypłat za nadgodziny i nadgodziny średniotygodniowe.
Obsługa dowolnych wymiarów czasu pracy i dowolnych kalendarzy konfigurowanych przez użytkownika, wraz z pracą zmianową.
check check check
Umowy cywilnoprawne
Obsługa 6 typów umów cywilnoprawnych
Rejestracja dowolnych kodów ubezpieczenia
Rozliczenie zasiłków
Wyliczenie stawki za dzień zasiłku
Wydruki umów, rachunków i zestawień
Obsługa 6 typów umów cywilnoprawnych:
- zlecenie,
- o dzieło,
- o dzieło z przekazaniem praw autorskich,
- zryczałtowanych,
- art. 13 p 7 (rada nadzorcza),
- art. 13 p 9 (kontrakt menedżerski).
Możliwość rejestracji dowolnych dopuszczalnych prawem sposobów i kodów ubezpieczenia.
Rozliczanie zasiłków wraz z wyliczaniem stawki za dzień zasiłku dla osób rozliczanych na podstawie umów cywilnoprawnych.
Wydruki umów, rachunków i zestawień.
check check check
Elektroniczne deklaracje dla ZUS i US oraz przelewy
Komplet deklaracji ZUS KEDU dla programu Płatnik
e-Deklaracje
Przelewy elektroniczne z ewidencją
Komplet deklaracji ZUS KEDU dla programu Płatnik:
DRA, RCA, RPA, RSA, RZA, ZUA, ZZA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZSWA, RIA, OSW.
Komplet e-deklaracji podatkowych wraz z narzędziem do ich wysyłki i kartoteką: PIT-11, PIT-2, PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1/1R.
Przelewy elektroniczne umożliwiające ewidencję i przygotowanie plików z przelewami dla pracowników (obsługa ponad 30 systemów bankowych wykorzystywanych w Polsce).
check check check
Wydruki kadrowe, płacowe i inne raporty
Baza ponad 130 rożnych wydruków kadrowych i raportów
Ponad 130 różnych wydruków przydatnych w codziennej pracy, w tym m. in:
wydruki kadrowe – umowy o pracę i aneksy, kwestionariusze, zaświadczenia, wnioski, oświadczenia, podania, zgody; wyniki raportów dostępne w PDF oraz (w większości) w formacie MS Word.
raporty płacowe – listy płac, podsumowania, karty wynagrodzeń, paski pracownicze, zestawienia; wyniki raportów dostępne w PDF oraz (w większości) w formacie MS Excel.
inne raporty – dodatkowe raporty wspierające pracę - statystyka zatrudnienia, dane do deklaracji GUS (DG-1, Z-03, Z-06, Z-12), SODiR INF-D-P i Wn-D.
check check check
Księgowanie wynagrodzeń
Gotowy rozdzielnik księgowy do wydruku PDF
lub eksportu do aplikacji księgowych Symfonia
Uniwersalne narzędzie umożliwiające przygotowanie gotowego rozdzielnika księgowego. Wynik przygotowywany jest w formie wydruku, PDF lub transmitowany bezpośrednio do aplikacji księgowych Symfonia i umieszczany w buforze. Księgowanie wynagrodzeń przed pierwszym użyciem wymaga konfiguracji wdrożeniowej.
check check check
Najwyższe standardy bezpieczeństwa prawnego
Aktualizacje
Funkcjonalności ułatwiające realizację obowiązków prawnych
Automatyzacje
Dedykowane kanały informacji o zmianach prawnych
Dotrzymanie kroku zmianom w polskim prawie gospodarczym jest niezwykle trudne. Wdrożyliśmy specjalne rozwiązania organizacyjne i techniczne, które służą temu, aby możliwie szybko rozpoznawać, analizować i wprowadzać do programów niezbędne zmiany.
Regularnie wydawane są aktualizacje w ślad za zmieniającymi się przepisami. Opracowywanie zmian prawnych zawsze realizowane z udziałem ekspertów z danego obszaru.
O najważniejszych zmianach prawnych i ich wpływie na programy użytkownik informowany jest na bieżąco przy pomocy komunikatów dostępnych w aplikacji, artykułów w Centrum Wiedzy i na blogu Symfonii, webinariów, informacji przesyłanych pocztą elektroniczną oraz inicjatyw Sage Academy.
check check check
Wysyłka pasków i PIT zaszyfrowanym mailem
Baza kilkunastu raportów możliwa do wysyłki mailem
Cyfrowy podpis kwalifikowany
Wysyłka z MS Outlook lub serwera poczty
Możliwość wysyłki wybranych kilkunastu raportów systemu – w tym deklaracji podatkowych PIT-11 oraz pasków wynagrodzeń – do pracowników w zaszyfrowanych załącznikach dołączonych do wiadomości.
Dokumenty wysyłane w ten sposób mogą być także podpisane cyfrowo podpisem kwalifikowanym.
Wysyłka odbywa się albo przez serwer poczty SMTP, albo korzystając z lokalnego klienta poczty MS Outlook.
check check
Wbudowane przypomnienia
Przypomnienia o badaniach lekarskich
Przypomnienia dla umów teminowych
Własne przypomnienia
Przypomnienia dają dodatkowe możliwości kontroli najważniejszych dat i terminów związanych z ewidencją kadrową.
Dla badań lekarskich przypominają o zbliżających się terminach upływu ważności poprzednich badań oraz konieczności wygenerowania skierowania na badania kontrolne po 30 dniach ciągłej nieobecności chorobowej.
Dla umów o pracę weryfikowane są daty zakończenia umów terminowych – na czas określony, okres próbny oraz zastępstwo.
Dodatkowo możliwe jest tworzenie własnych przypomnień przez użytkowników, oraz wdrażanie dodatkowych przypomnień powiązanych z datami upływu ważności konkretnych informacji lub ewidencjonowanych uprawnień.
check check
Importy danych z zewnątrz
Importy danych z zewnątrz już wkrótce
Importy z MS Excel
Import z PUE - wygodne API
Import comiesięcznych wartości kadrowych z arkusza MS Excel – na przykład wartości premii, potrąceń, dodatków itp. Import kartoteki danych osobowych z programu Płatnik – stosowany na początku wdrożenia aby skrócić czas wprowadzania danych aktualnych pracowników.
Rozszerzenie możliwości importu zwolnień lekarskich z PUE o wygodniejszą integrację przez API.
(już wkrótce)
check check
e-Teczka pracownicza
Elektroniczna dokumentacja pracownicza
Prowadzenie dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej, wraz z dodatkowymi możliwościami:
- publikowanie dokumentów z zewnątrz,
- publikowanie dokumentów bezpośrednio z systemów,
- przeszukiwanie dokumentów,
- tworzenie własnych kategorii i podkategorii dokumentów,
- datowanie dokumentów i kontrola ich wymagalności.
Funkcjonalność zgodna z aktualną wersją rozporządzenia o prowadzeniu dokumentacji elektronicznej.
check
Dane źródłowe dla analiz kadrowo-płacowych
Dane źródłowe dla analiz kadrowo-płacowych już wkrótce
Efektywne udostępnianie danych dla narzędzi analitycznych
m.in. Business Intelligence
Komponenty bazodanowe umożliwiające efektywne udostępnienie danych zgromadzonych w systemie dla narzędzi analitycznych – na przykład systemów Business Intelligence.
Wymaga dodatkowej konfiguracji ze względu na różne potrzeby raportowania w organizacjach.
(Już wkrótce)
check
Korzystniejsza oferta na zarządzanie PPK
Automatyczna obsługa PPK
Wyższy pakiet - więcej korzyści! Korzystniejsza cenowo oferta na narzędzia wspierające pracę z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK z API).
check
Roczny dostęp do platformy szkoleń - Akademia Symfonii
Akademia Symfonii Mini
Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Kadr i Płac on-line dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu. Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Kadrowo Płacowych Symfonia oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
check check check
Gwarancja
Gwarancja podstawowa
Zapewnia dostęp do bazy wiedzy Działu Wsparcia Technicznego Produktu Symfonia (Centrum Wiedzy), instrukcji do produktów Symfonia zgromadzonych w Pomocy Online oraz aktualizacji produktu.
check check check
Możliwość rozszerzenia pakietu o:
Obsługa wielu firm w programie
Możliwość prowadzenia dowolnej ilości firm na jednej licencji programu.
check check check
Symfonia Asystent - panel operacyjny do zarządzania grupą firm
Narzędzie wspierające pracę wielofirmową, w szczególności w przypadku pracy z wieloma aplikacjami Symfonii równocześnie. Wspiera operacje zbiorcze - prostsze zarządzanie uprawnieniami użytkowników, przełączanie się między firmami, aktualizowanie do nowszych wersji czy wykonywanie kopii bezpieczeństwa. Dla niektórych aplikacji daje także możliwość wykonania pewnych operacji bez potrzeby logowania się do programu.
check check check
Plany emerytalne (PPK)
Zestaw narzędzi rozszerzających możliwości obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Specjalne okno „Zarządzanie PPK” umożliwia łatwe wyszukanie wszystkich osób do zgłoszenia do PPK, operacje zbiorcze dotyczące statusu uczestników, uproszczenia w zarządzaniu wyliczonymi wartościami – w tym zwrotami i korektami. Zawiera integrację (wymianę danych) z TFI poprzez pliki XML w uzgodnionych i powszechnie stosowanych formatach.
check check check
Plany emerytalne (PPK z API)
Zestaw narzędzi rozszerzających możliwości obsługi Pracowniczych Planów Kapitałowych. Specjalne okno „Zarządzanie PPK” umożliwia łatwe wyszukanie wszystkich osób do zgłoszenia do PPK, operacje zbiorcze dotyczące statusu uczestników, uproszczenia w zarządzaniu wyliczonymi wartościami – w tym zwrotami i korektami. Oprócz integracji (wymianę danych) z wszystkimi TFI poprzez pliki XML dostępnych w prostszym wariancie tego dodatku umożliwia także bardziej zaawansowane technicznie i wygodniejsze połączenie przez API z wybranymi TFI (Aviva, Axa, Allianz). W ramach integracji przez API możliwe jest także elektroniczne zawarcie umowy z wybranymi TFI.
check check check
Akademia Symfonii Premium
Roczny dostęp do platformy wiedzy z zakresu Kadr i Płac on-line dla 1 użytkownika, 24h/7 dni w tygodniu.
Dostęp do bazy wiedzy związanej z obsługą programów Kadrowo Płacowych Symfonii oraz co najmniej 6 nowych szkoleń rocznie.
Webinaria na żywo wyłącznie dla użytkowników platformy
Szkolenia ze zmian prawnych w obszarze Kadr i Płac
check check check
Gwarancja eWsparcie
Daje możliwość wysyłania i odbierania zgłoszeń online w serwisie Symfonia eBok, wsparcie poprzez czat, społeczność i bazę wiedzy.
check check check
Gwarancja Wygoda
Zapewnia te same uprawnienia co eWsparcie, dodatkowo jest wzbogacona o możliwość telefonicznego wsparcia w Dziale Wsparcia Technicznego.
check check